Apliko Online

Kolegji Heimerer shpall aplikimin për vitin e ri akademik 2018-2019

Orari i Ligjëratave


Infermieri

SHSHT_Logopedi

SHSHT_Ergoterapi

SHSHD Teknik Laboratori

Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri

Programi Arsimi dhe Karriera

  • Orari i Ligjëratave për Programi Arsimi dhe Karriera

Orari i Provimeve – Afati Prill 2019 – Kolegji Heimerer


Infermieri

PPSH/FPI

Logopedi

Ergoterapi

Teknik Laboratori

Provimet e Praktikave në Infermieri

  • Viti 1
  • Viti 2
  • Viti 3

Master

 Orari i Praktikave


Orari i Praktikave për Programin Infermieri

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Logopedi

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Ergoterapi

Orari i Praktikave për Programin SHSHD Teknik Laboratori

Orari i Praktikave për Programin Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri  (PPSH/FPI)

Orari i Transportave


Orari përgjithshme të shërbimeve të Transportit:

Kliko: Orari final i Autobusit – 2019 Ligjerata-kolegji-heimerer

Orari i Autobusi-it/Provimet e Prill-it 2019

Lajmet

Kolegji Heimerer

Programet e Studimit

Infermieri BSc

Programi Bachelor Infermieri e Përgjithshme përgatitë infermierë për realizimin profesional dhe të specializuar të kujdesit shëndetësor që i përgjigjet zhvillimit aktual të shkencës mjekësore, përdorimit të teknologjisë bashkëkohore në mjekësi dhe zotërimit të kompleksitetit dhe vështirësive të metodave diagnostike dhe trajtimit.

Lexo më shumë …

Shkenca Shëndetësore Terapeutike

Profili BSc Logopedi

Logopedia është profesion i ri shëndetësor në Kosovë, e cila merret me vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin e fëmijëve dhe të rriturve të cilët kanë lloje të ndryshme të problemeve në të folur, gjuhë dhe komunikim, me ata të cilët kanë vështirësi në gëlltitje, si dhe në shkrim e lexim.

 

Lexo më shumë …

Shkenca Shëndetësore Terapeutike

Profili BSc Ergoterapi

Ergoterapia është profesion i ri shëndetësor në Kosovë, e cila ka të bëjë me rikthimin e funksioneve tek personat me aftësi të kufizuara ose me nevoja të veçanta nëpërmjet përfshirjes së tyre në aktivitetet e jetës së përditshme, ku klienti/pacienti është gjithmonë në qendër..

Lexo më shumë …

Shkencat Shendetesore Diagnostike

Profili Teknik Laboratorit

Programi  Shkencat Shëndetësore Diagnostike, specializimi Teknik i Laboratori mundëson arritjen e njohurive dhe aftësive të cilat janë në përputhje me kërkesat e testeve klinike moderne që përdoren për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të njeriut. Është e nevojshme që vazhdimisht, të zhvillohen specializime shkencore dhe profesionale, në mënyrë që të aplikohen njohuri dhe teknologji të reja. Një ekspert i këtij profili është i kualifikuar për të punuar në procedurat komplekse analitike në diagnostikën mjekësore laboratorike.

Lexo më shumë…

Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri

Programi i studimeve Bachelor Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri u mundëson të diplomuarve të kenë kualifikim profesional pedagogjik shëndetësor infermieror dhe arritjen e gradës shkencore Bachelor. Promovimi i shëndetit i kontribuon vazhdimisht ngritjes së vetëdijes së popullatës me qëllim përmirësimin dhe pasjen në kontroll të shëndetit të tyre, duke filluar nga sjelljet personale, për të vazhduar në rrethin social dhe mjedisor.

Lexo më shumë…

MSc Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Sektori i kujdesit shëndetësor në Kosovë, por edhe në botë, aktualisht i është nënshtruar një faze të ndryshimit dhe rikonstruksionit të shpejtë. Përballimi i sfidave aktuale me të cilat përballet sistemi shëndetësor, si:

  • ndryshimet demografike
  • zhvillimet në teknologjinë mjekësore
  • presionet për të ulur koston dhe përmirësuar efektshmërinë

E gjithë kjo është e mundur vetëm me menaxherë dhe liderë të mirë-kualifikuar dhe profesionalë

Lexo më shumë…

Nëse dëshironi që vazhdimisht të informoheni rreth ngjarjeve që ndodhin në Kolegjin Heimerer, ju lutem lini emailin tuaj këtu!

Bëhu pjesë tani !

Apliko Online