Sygjerime

Nëse keni ndonjë koment, kritikë apo sygjerim për ne, ju lutemi ndihuni të lirë për të na informuar përmes adresës info@kolegji-heimerer.eu