MSc. Alban Fejza

Biography

alban.fejza@kolegji-heimerer.eu


Alban Fejza është statisticient me spektër të gjerë në institucione dhe vende të ndryshme. Përfundoi shkollën e mesme në Waverly Shell-Rock High School, Iowa, USA. Pastaj filloi studimet në Atlantic Cape Community College (ACCC), New Jersey, ku edhe punoi si Tutor i Matematikës në Math Skills Lab të Learning Assitance Center të ACCC. Pastaj studimet Bachelor i përfundoi në Rochester Institute of Technology, me Merit Based Scholarship William-Clinton. Pasi që punoi për disa vite në Ministrinë e Economisë dhe Financave, i vazhdoi studimet Master përmes EU Scholarship Programme for Kosovo në lëminë e Statistikave të Aplikuara Sociale në Lancaster University, UK. Pas përfundimit të studimeve Master, u inkuadrua në koordinimin e European Social Survey (ESS) në Kosovë, drejtuar nga Centre for Comparative Social Surveys, City University London. Pas përfundimit të ciklit dyvjeqar të ESS, punoi disa vite si Hulumtues dhe Statisticient në organizatën Solidar Suisse, në projektin KOSANA (Pro-Shëndetësisë). Expertiza e Albanit përfshinë Statistikën, Hulumtimin, programet SPSS, STATA, R.


Alban Fejza is a statistician with a wide experience in different institutions and locations. He has finished his high school in Waverly Shell-Rock in Iowa, USA. Afterwards he started his basic studies at the Atlantic Cape Community College (ACCC), New Jersey where was also engaged as a Math tutor at the Math Skills Lab of Learning Assistance Center of ACCC. But he finished his bachelor studies at Rochester Institute of Technology with the William-Clinton Merit Based Scholarship. After being engaged a couple of years at the Ministry of Economy and Finances, he continued his graduate studies in Social Applied Statistics through EU Scholarship Programme for Kosovo, at the Lancaster University, UK. After he finished his Master studies, he got engaged in the coordination of European Social Survey (ESS) in Kosovo, led by the Centre for Comparative Social Surveys, City University London. After the two-years cycle of ESS was done, he worked a couple of years as a researcher and statistician in Solidar Suisse, specifically KOSANA project ( Pro-Healthcare). Albani’s expertise includes mainly statistics, research, software as SPSS, STATA, R.

Subjects

Education