Bernard Tahirbegolli MD. PhD.

Biography

Bernard Tahirbegolli MD. PhD. Është Dekan i programit Pedagogjia Profesionale në ShëndetësiëFusha Profesionale Infermieri dhe ligjerues në Kolegjin Heimerer. Studimet themelore i kreu në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë drejtimi Mjekësi e Përgjithëshme. Studimet e Doktoratës i përfundoj në Institutin e Shkencave Mjekësore të Universitetit të Stambollit në Turqi. Aktualisht është në përfundim të specializmit në lëminë e Mjekësisë së Sportit. Bernard Tahirbegolli ka nje përvojë të konsiderueshme në edukim dhe promovim shëndetësor. Ka shërbyer si këshilltar i jashtëm i Ministrit të Shëndetësisë dhe Ministrit të Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Kosovës. Bernard Tahirbegolli ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe vendore, dhe ka të publikuara disa artikuj shkencorë në revista ndërkombëtare. Puna e tij kërkimore shkencore dhe interesat janë të fokusuara kryesisht në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit në përgjithësi dhe të sportistëve në veqanti, parandalimin e lëndimeve sportive dhe proceset e rehabilitimit pas tyre, analiza të fenomeneve epidemiologjike dhe statistikore dhe analiza të sistemeve shëndetësore. Bernard Tahirbegolli përveq gjuhës amtare flet rrjedhshëm edhe Anglisht dhe Turqisht. Ai jeton në Prishtinë me bashkëshorten Iliriana dhe fëmijët Muhamedi dhe Dilara.


Bernard Tahirbegolli MD. PhD. is the Dean of the Professional Education in Health ë Vocational Field Nursing and lecturer at Kolegji Heimerer. He completed basic studies at the University of Prishtina at the Faculty of Medicine, General Medicine program. And Ph.D. studies at the Institute of Medical Sciences of Istanbul University in Turkey. Currently, he is continuing the specialization in the field of Sports Medicine at the University and Clinical Center of Kosova. Bernard Tahirbegolli has considerable experience in health education and promotion. Has served as the external advisor to the Minister of Health and the Minister of Environment and Spatial Planning of the Republic of Kosovo. Bernard Tahirbegolli has participated in many international and local conferences and has published several scientific articles in international peer-reviewed journals. His scientific research work and interests are mainly focused on the maintaining and promotion of health in general and in athletes, prevention of sports injuries and rehabilitation processes, analysis of epidemiological and statistical phenomena and analysis of health systems.


Bernard Tahirbegolli, beside Albanian which is his mother tongue, is fluent in English and Turkish. He lives in Pristina with his wife Iliriana and the children Muhamed and Dilara.

Subjects

Education