PhD. Laura Pajaziti

Dr. Sc. Laura Pajaziti

Biography

laura.pajaziti@kolegji-heimerer.eu


Dr. Laura Pajaziti Dr.Sc. ka përfunduar studimet themelore në Fakultetin e Mjekësisë, Universitetin e Prishtinës. Ajo është e specializuar në fushën e Dermatovenerologjisë. Në vitin 2003, në Prishtinë ka arritur titullin “Magjistër i Shkencave Mjekësore” me temën:”Statusi imunologjik i të sëmurëve me dermatit atopik.” Më 16 nëntor 2015 në Tiranë ka mbrojtur disertacionin e doktoraturës me titull: “Studim i efikasitetit të disa protokolleve në trajtimin e formave të ndryshme të onikomikozës” Në kuadër të edukimit profesional ka kryer trajnime në Klinikat dermatologjike të shquara evropiane (Vjenë, Muenster, Genova). Ёshtë pjesëmarrëse aktive aktive në Konferencat dhe Kongreset ndërkombëtare dhe ka punime të publikuara në revistat me recension ndërkombëtar me impakt faktor, në revista të indeksuara vendore dhe rajonale si dhe publikime të abstrakteve nga konferencat shkencore ndërkombëtare dhe vendore.


Është autore e tekstit universitar: ”Dermatozat ekzematoze” (2012), autore e tekstit:“ Sëmundjet mykotike të lëkurës” (2017), koautore e tekstit universitar “Dermatologjia” (2009) dhe recensente e tekstit universitar “Sëmundjet e lëkurës – praktikum me atlasin topografik” (2003). Aktualisht punon në Klinikën e Dermatologjisë si dermatologe dhe udhëheqë Shërbimin e Mykologjisë. Poashtu, është ligjëruese në Kolegjin Heimerer, në programin Bachelor dhe Master. Ёshtë hulumtuese në studimin multicentrik GAN - Faza I.


Dr. Laura Pajaziti Dr.Sc. has completed basic studies at the Faculty of Medicine, Prishtina University. She is specialized in the field of Dermatovenerology. Master of sciences, degree completed at the same Institution in Prishtina with the topic in atopic dermatitis, while phD studies completed at the University of Medical Sciences in Tirana, in the field of nail mycotic infections. Professional education and trainings enriched in eminent European dermatological clinics (Vienna, Muenster, Genova). She participated actively in international Conferences and Congresses, and has numerous scientific papers published in international peer reviewed journals. She is the author of two dermatologic textbooks and coauthor of another dermatologic textbook. Currently she works at the Clinic of Dermatology as dermatologist and Chief of Mycology. At the Heimerer College, she is lecturer at the Nursing, Bachelor and Master program. Currently she is Principal investigator in the multicentric study Project GAN – Phase I.

Subjects

Tema e Masterit

Education

Bachelor : Universiteti I Prishtinës, Fakulteti I Mjekësisë, Specializimi : Lëmia e Dermatovenerologjisë, Studimet Postdiplomike - Magjistratur: Universiteti I Prishtinës – Fusha e Dermatitit Atopik, Doktorature: Universiteti I Mjekësis -Tiranë - Fusha e Infeksioneve Mykeotike të Thonjë