Dr. Med. Avni Ahmeti

Biography

Dr. Med. Avni Ahmeti I lindur me 01. 01. 1973 në Koshutovë. Është mjek, specialist i Biokimisë Klinike. Është shef i Laboratorit në QKMF në Mitrovicë. Në Kolegjin Heimerer është ligjërues i disa moduleve profesionale. Pjesëmarës në shumë kongrese, simpoziume,vendore dhe ndërkombetare. Flet gjuhën Serbo-Kroate dhe gjuhën Angleze.

Subjects

Procedurat e matjes funksionale diagnostike

Education

Universiteti i Prishtinës