Dr.Med. Gramos Begolli

Biography

Dr. Med. Gramos Begolli është dekan i programit SHSHD, profili Teknik Laboratori. Është i lindur me 03.06.1980 ne Prishtinë, ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë të Universiteti të Prishtinës. Ështe specialist i Biokimisë Klinike dhe punon në Klinikën e Biokiomisë Klinike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Ka qenë shef i Laboratorit në Spitalin Amerikan deri në vitin 2017. Ne vitin 2004 i trajnuar nga MSH për Implementimin e standardeve te domosdoshme per Kujdesin Shendetesor dhe Teknikat e Menaxhimit te Cilësisë. Pjesëmarës në shumë projekte kombëtare dhe ndërkombetare me organizata të ndryshime si: Global Fund, USAID,PSI etj. Pjesëmarës aktiv në shumë kongrese, simpoziume, seminare dhe puntori vendore dhe ndërkombetare. Publikime te punimeve ne revista ndërkombëtare. Dr. Gramos Begolli është Sekretar i Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovë.

Nga Viti 2015 është i angazhuar në Kolegjin Heimerer si ligjerues i disa moduleve profesionale dhe përgjegjës i programit Shkenca Shëndetësore Diagnostike, profili-“‘Teknik Laboratori”. Flet rrjedhshem gjuhën Angleze dhe Serbo-Kroate dhe ka njohuri bazike të gjuhës Gjermane.

Subjects

Sigurimi i cilësisë në procesin analitikor laboratorik Diagnostikat Laboratorike Hematologjike 1

Education

Fakultetin e Mjekësisë të Universiteti të Prishtinës specialist i Biokimisë Klinike dhe punon në Klinikën e Biokiomisë Klinike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës