PhD. Gazmend Bojaj

PhD

Biography

Gazmend.bojaj@kolegji-heimerer.eu


Dr. Gazmend Bojaj is a specialist of Family Medicine. He has finished his studies at the Medical Faculty of the University of Prishtina. Furthermore, he has continued at the Medical University of Tirana, where he has obtained his PhD degree. Currently, Mr. Bojaj is a professor of various health modules at Heimerer College and he is head of Principal Family Medicine Center in Klina, Kosovo. Dr. Bojaj is member of EQuiP (European association for quality in general practice/family medicine) where he is engaged in some FP7 projects, Horizon2020 etc. He has numerous publications in different scientific journals.


Gazmend Bojaj është specialist I Mjekësisë Familjare. Ai ka përfunduar Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Me tutje ka vazhduar në Universitetin Mjekësor të Tiranës duke marrë diplomën e doktorraturës. Aktualisht, Z.Bojaj është profesor i disa moduleve shëndetësore në Kolegjin Heimerer si dhe qëndron në krye të Qendrës së Mjekësisë Familjare në Klinë, Kosove. Z. Bojaj është pjesëtar I organizatës EQuiP (Asociacioni Europian për cilësi në mjekësinë familjare) ku është i angazhuar në disa projekte FP7, Horizon2020 etj. Ai ka një numër të madh të publikimeve shkencore nëpër revista të ndryshme.


Subjects

Education