Prof. Dr. phil. Habil. Johann Behrens

Johan.behrens@kolegji-heimerer.eu

Biography

Johann Behrens has finished his graduate studies in 1977 in Economics, Philosophy, Sociology and Social Medicine at the JW Goethe University Frankfurt and at the Wayne University Detroit. In 1984, he earned the title Ph.D. phil., in Frankfurt.


Since 1998, he is a founding director of the Institute for Health and Nursing Science of the Medical Faculty of the Martin Luther Halle- Wittenberg. Mr. Behrens has an extensive expertise in lecturing in different universities across Germany, but not only. He has served and a professor even in universities in United States, different countries in EU and at Heimerer College, Kosovo. His research articles are numerous and mainly lay in evidence-based nursing and caring, gerontology, health-services research, health system development, medical sociology, demography and employment etc. He is an editor of the Journal "Halles Contributions to the Health and Nursing Sciences" since 2002 and the International Journal of Health Professions (IJHP) since 2013 and reviewer in many accreditation agencies.Johann Behrens ka përfunduar studimet post-diplomike në Institutin për Shkenca Shëndetësore dhe Infermierore në Fakultetin e Martin Luther-it, Halle- Ëittenberg. Z. Behrens ka një ekspertizë të gjerë në ligjerim në universitete të ndryshme përreth Gjermanisë, por jo vetëm. Ai po ashtu ka shërbyer si profesor në Universitete në SHBA, në shtete të ndryshme në BE dhe në Kolegjin Heimerer, Kosovë. Artikujt e tij shkencorë janë të pa-numër dhe zakonishtë shtrihen në fushën e infermierisë dhe kujdesit të bazuar në dëshmi, gerontologji, hulumtime në shërbimet shëndetësore, zhvillim të sistemeve shëndetësore, sociologji mjekësore, demografi dhe punësim etj. Ai është editor i revistës “Kontributet e Halles në Shkencat Shendetësore dhe Infermierore” që nga viti 2002 dhe në Revistën Ndërkombëtare të profesioneve Shendetësore (IJHP) që nga viti 2013. Ai është poashtu shqyrtues në disa agjensione të akreditimit.

Subjects

Education