Leonora Paice MD, MSc

Koordinatore e Programit te Infermierise

Biography

Dr Leonora Paice është një mjeke britaniko-shqiptare dhe specialiste e shëndetit publik. Ajo u diplomua në Mjekësi nga Universiteti i Tiranës në vitin 2002, e me pas ndoqi një trajnim në mjekësinë familjare. Ajo ka një eksperiencë të gjerë klinike në pediatri, shëndetin e punës dhe mjekësinë e urrgjencës. Ajo ka punuar ne klinike në mjediset e kujdesit primar dhe sekondar në Evropë dhe Afrikë, duke përfshirë menaxhimin e Departamentit të Urrgjencave në spitalin kryesor të Ruandës. Dr Paice mban një certifikatë pas-universitare të akredituar në Universitetin e Montrealit në Administrim dhe Planifikimin Shëndetësor dhe MSc në Shëndetin Publik nga London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ajo më parë ka punuar si Shefe e Departamentit të Shëndetësisë në Caritas Albania dhe ka punuar për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar(UK), duke bashkërenduar shërbime mjekësore dhe shërbime të tjera për diplomatët britanikë jashtë shtetit. Dr. Paice ka kontribuar në një sërë projektesh kërkimore akademike në Shqipëri, Kosovë dhe Afrikë Sub-Sahariane. Ajo ka qenë e përfshirë në arsimin e lartë të infermierëve që nga fillimi i viteve 2000, duke trajnuar studente ne Shqipëri. Para se të bashkohej me Kolegjin Heimerer në vitin 2018, Dr Paice ka punuar për UNICEF Kosovë, duke vlerësuar programet kombëtare të kujdesit shëndetësor në Kosovë.

Dr Leonora Paice is a British-Albanian medical doctor and public health specialist. She qualified in Medicine from the University of Tirana in 2002, followed by a training in family medicine. She has significant clinical experience in paediatrics, occupational health and emergency medicine. She has worked as a clinician in primary and secondary healthcare settings in Europe and Africa, including managing the Emergency Department of Rwanda’s leading national hospital. Dr Paice holds a University of Montreal accredited postgraduate certificate in Health Administration and Planning and an MSc in Public Health from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. She previously worked as Head of Health Department at Caritas Albania and has worked for the UK Government, co-ordinating medical and other services for British diplomats overseas. Dr Paice has contributed to a variety of academic research projects in Albania, Kosovo and Sub-Saharan Africa. She has been involved in the higher education of nurses since the early 2000s, when she delivered in-service nurses training programmes in Northern Albanian. Before joining Kolegji Heimerer in 2018, Dr Paice worked for UNICEF Kosovo, assessing national primary healthcare programmes in Kosovo.

Subjects

Education