Msc.Adem Spahiu

Sekretari i Përgjithshëm

Biography

Msc.Adem Spahiu Adem.spahiu@kolegji-heimerer.eu


Poashtu përmes projektit të GTZ për dy vite ka ndjekur trajnimin e avancuar në të drejtën Europiane dhe Aqui Communautaire, trajnim të cilin e ka finalizuar në Kolegjin e Europës në Bryzh të Belgjikës, si studim post-diplomik dhe i çertifikuar me ECTS. Përvoja e tij është në shumë pozita të rëndësishme në qeverinë e Republikës së Kosovës, ku ka punuar në shumë Ligje, akte nënligjore dhe dokumente të rëndësishme për shtetin tonë, poashtu ka përvojë në projekte të ndryshme ndërkombëtare, gjë e cila e bën CV e tij mjaftë të begatë dhe të përshtatshme për pozitën që e mban në Kolegjin Heimerer. Poashtu Adem Spahiu është një ndër gjyqtarët e parë të Arbitrazhit në Republikën e Kosovës, në të cilën cilësi është ende. Adem Spahiu ka përvojë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë që nga viti 2010 në Kolegjin Heimerer si dhe është mësimdhënës në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësisë në dëgën e Infermierisë nga viti 2014, përvojë të gjatë në trajnime të ndryshme që i ka mbajtur në organizatën MDA, UNICEF, HANDIKOS, Shoqatën për Mbrojten e Fëmijëve dhe njëkohësisht ka shumë çertifikata të vlefshme kombëtare dhe ndërkombëtare, një pjesë e të cilave janë të njohura edhe me ECTS. Adem Spahiu ka marrë pjesë në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare, ku e ka përfaqësuar vendin tonë.


Adem Spahiu was born in 20.05.76, he finished his studies in Prishtina University in General Jurisprudence faculty and then he continued with his master’s degree in civil-jurisiprudence. Also through GTZ project for two years he followed advanced training in European right dhe Aqui Comunautaire,training which was finalised in European College ,Bryzh of Belgium,as post-diplomic study and certified with ECTS. His experience is shown in a lot of important positions in Republic of Kosovo,where he worked in many laws,sub laws and important documents for our country ,also he has experience in different international projects ,which makes his CV very resourceful and appropriate for the position he holds in Heimerer –College . Also Adem Spahiu is one of the first arbitrage judges in Republic of Kosovo, a role which he still maintaines. Adem Spahiu has experience in teaching in high education institutions since 2010 in Heimerer-College and is a teaching staff in University of Prishtina, in Medicine Faculty in Nurse Branch since 2014, has had also long experience in different training in organizations like MDA,UNICEF,HANDIKOS,Child Protection Association,and at the same time he has a number of valuable certifications national and international part of which are recognized even with ECTS. Adem Spahiu participated in national and international conferences, where he represented our country.


Subjects

Education