MSc. Blerta Kryeziu

Biography

Blerta Kryeziu studimet themelore i ka të përfunduara në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë, Departamentin e Infermierisë dhe Mamive. Studimet Master MSc. Edukimi në Kujdesin Shëndetësor i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë. Përvojë pune në lëminë e stomatologjisë për gjashtë vite me radhë dhe katër vite në lëminë e gjinekologjisë me obstetrikë. E angazhuar si staf akademik përgjatë dy viteve në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë. Në Kolegjin Heimerer puna e saj është e fokusuar në organizimin dhe mbikëqyrjen e mbarëvajtjes së praktikave në Departamentin: Pedagogji Profesionale në Shëndetësië Fusha Profesionale Infermieri po ashtu edhe asistente akademike në disa module.


Blerta Kryeziu has finished her basic studies at the University of Prishtina, Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery. She has completed her Master studies MSc. Education in Health Care, at the University of Prishtina, Faculty of Medicine. Has work experience in dentistry for six years as an assistant and four years in the field of gynecology and obstetrics. She has been engaged as academic staff over two years at the University of Prishtina, Faculty of Medicine. At Heimerer College her work is focused on the organization and supervision of the Practice Department: Professional Pedagogy in Health ë Professional Field in Nursing department and as well as an academic assistant in several modules.

Subjects

Education