PhD.Cand.Florim Gallopeni

Prorektori për mësim

Biography

Prof.Florim Gallopeni i lindur me 20.11.1983, studimet bazike kreu në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik, Departamenti i Psikologjisë dhe pastaj vazhdoj me studimet Master në Psikologjinë Klinike përmes Projektit të TEMPUS-it. Aktualisht Florim Gallopeni është në studimet e doktoratës në universitetin University Autonoma de Barcelona në drejtimin Psikologji Klinike dhe Shëndetësore.


Florim Gallopeni ka përvojë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë që nga viti 2010, përvojë të gjatë pune në institucione të ndryshme, Psikolog Klinik në Institutin ATOMI, që nga viti 2011, Psikolog Klinik në institucione të trajtimit të fëmijëve me Autizëm, Psikolog në Fondacioni Together, Psikolog në mbështetjen e familjeve strehuese në qendrat për punë sociale përmes Amici Dei Bambini, National Supervisory Psychologist at Mensa Kosovo, dhe angazhime të tjera në projekte të ndryshme hulumtuese dhe profesionale.


Florim Gallopeni ka marrë pjesë në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare me prezantime Poster dhe prezantime Orale, po ashtu ka publikuar disa punime shkencore në revista me renome në botë, së fundmi Florim Gallopeni është edhe Reviewer në revistat e Elsevier.


Florim Gallopeni was born in 20.11.1983, basic study finished at the University of Prishtina Faculty of Philosophy, Department of Psychology and then Master in Clinical Psychology through the TEMPUS project. Florim Gallopeni currently is in doctoral studies at the University Autonoma de Barcelona University, program of Clinical and Health Psychology. Florim Gallopeni has experience in teaching in institutions of higher education since 2010, long experience working in various institutions, clinical psychologist at the Institute ATOM, since 2011, a clinical psychologist in treatment of children with autism, Psychologist in Together Foundation, Psychologist in support of foster families in centers for social work by Amici dei Bambini, National Supervisory Psychologist at Mensa Kosovo and other engagements in various research and professional projects . Florim Gallopeni has participated in many national and international conferences with Poster and Oral presentations also has published several scientific research in prestigious journals in the world, recently Florim Gallopeni is a Reviewer in Elsevier journals.

Subjects

Education

Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik, University Autonoma de Barcelona në drejtimin Psikologji Klinike dhe Shëndetësore.