PhD. Samir Lleshi

Biography
Samir.lleshi@kolegji-heimerer.eu


Dr. Lleshi ka përfunduar studimet bazike në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik, drejtimin Financa dhe Kontabilitet, pastaj ka vazhduar studimet Master në Universitetin Evropian, në drejtimin Lidership dhe Ndërmarrësi. Samir Lleshi ka përfunduar poashtu edhe doktoraturën në vitin 2017 ne Universitetin Evropian të Tiranës. Ka punuar në kompani të ndryshme biznesore dhe 5 vitet e fundit ka qenë më i fokusuar në akademi duke zgjeruar ekspertizën e tij si ligjerues dhe prodekan. Ai aktualisht, është pjesëtarë i Agjensise Kosovare per Standardizim (në kuadër të Ministrisë së tregtisë dhe industrisë) dhe drejtor në Odën Ekonomike të Kosovës, filialës në regjionin e Pejës. Në Kolegjin Heimerer, është I angazhuar si ligjerues në disa modulë në lidhje me zhvillimin organizativ, burimet njerëzore dhe ekonomi.


Dr. Lleshi has completed his undergraduate studies at the University of Prishtina, Faculty of Economics, in the field of Finances and Accountability and has continued his post-graduate studies at the European University, in Leadership and Entrepreneurship. Samir Lleshi has finished also his PhD in 2017, at the European University of Tirana. He has been working in different business companies and in the last 5 years he has been more focused in academia, extending his expertise as a lecturer and deputy-dean. He is currently a member of Kosovo Standardization Agency (in behalf of Ministry of Trade and Industry) and a director at the Peja Regional Unit of Kosovo Economic Chamber. At Heimerer College, he is engaged as a lecturer in many modules related to the organizational development, human resources and economics.

Subjects

Education