Dekanati Master

Myhidin Shehu

Koordinator i Programit Master në Menaxhimin e Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Kontakti: myhidin.shehu@kolegji-heimerer.eu

Udheheqes i programit MSc Menaxhim i Insitucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore si dhe mësimedhënës në Kolegjin Heimerer. Studimet themelore i kreu në Universitetin e Sofies, në Fakultetin e Mjekësisë drejtimi Mjekësi e Përgjithëshme (MD). Studimet Master i përfundoj në Universitetin e Tenesisë (University of Tennessee)-Physician Executive MBA (P.E.M.B.A.), Knoxville, TN. Dr. Shehu është i certifikuar nga Komisioni Educativ për Mjekët e Diplomuar ne Vendet e Huaja (ECFMG), SHBA, Instituti i Menaxhimit dhe Strategjisë-Lean Six Sigma Black Belt in Healthcare, SHBA, Instituti për Hulumtim dhe Arsimim të Cilësisë së Shëndetësisë-Lean Six Sigma Champion,SHBA.

Dr. Myhidin Shehu është profesionist shëndetësor, edukator dhe ilustrues mjekësor me eksperiencë ndërkombëtare për më shumë se 20 vite. Autor dhe ilustrues i botimeve të shumta mjekësore, si dhe krijues i aplikacioneve mjekësore të bazuara ne shumë platforma, përfshirë “Clerkship LogBook” për iOS dhe Android.

Dr. Myhidin Shehu është udhëheqës i provuar me një histori të dhënash për ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor. Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe vendore, dhe ka të publikuara nje numër të shumtë artikujsh shkencorë në revista ndërkombëtare.

Fushat e ekspertizës:

Kujdesi ndaj Pacientëve • Rregullimet e Kujdesit Spitalor/Emergjent • Përmirësimet e procesit Sistemi Shëndetësor Elektronik •  Trajnimi/Edukimi/Zhvillimi i Programit • Lean Health Care • Ilustrime Mjekësore • Aplikacione Digjitale/Mobile.

 


MSc. PhD Cand.Vjosa Hajrullahu

Asistente Akademike/ Organizative

Kontakti: vjosa.hajrullahu@kolegji-heimerer.euVjosa Hajrullahu është candidate për doktoraturë në Universitetin e Sakarja-së, Instituti I
shkencave sociale, fakulteti I menaxhmentit, dega Organizim dhe Udheheqje.Po ashtu, edhe
studimet master I ka të përfunduara në këtë lëmi në po të njejtin universitet. Studimet themelore I
ka të përfunduara në Universitetin e Marmarasë, fakulteti I Komunikimit, dega marrëdhënje me
public dhe marketing. Znj. Hajrullahu është e qertifikuar nga Universiteti I Ankarasë si njohëse
profesionale e gjuhës turke.
Ajo është përfituese e disa bursave si ajo e Ambasadës Turke për shkollim në Turqi si dhe
programit Erasmus+ të shkëmbimit në Universitetin e Veronës, Itali. Ka qene e angazhuar si
asistente per 3 vjet rresht ne Universitetin e Sakaryas. Fusha e studimeve te Znj. Hajrullahu
përfshin kryesisht komunikimin, menagjimin, sjelljet organizative dhe psikologjin organizative.
Vjosa Hajrullahu is PhD candidate at Sakarya University, Institute of Social Sciences, Faculty of
Management, in the field of Organization and Leadership. Also, she has finished her master
studies in the same field at the same university. She has completed her basic studies at the
University of Marmara, Faculty of Communication, Public Relations and Marketing Department.
Mrs. Hajrullahu is certified by Ankara University as a Professional Speech of Turkish Language.
She is also a recipient of several scholarships such as the Turkish Embassy for Education in
Turkey and the Erasmus + exchange program at the University of Verona, Italy.

Mrs. Hajrullahu’s field of studies includes communication, organizational behaviors,
organizational psychology, and so on.


BSc. Erza Selmani

Projekte dhe hulumtime

Kontakti: erza.selmani@kolegji-heimerer.eu

Znjsh. Selmani ka përfunduar studimet bazike në Kolegjin Internacional të Biznesit në Mitrovicë
(IBCM) në programin Administratë Publike.Është përfituese e burses së programit te shkëmbimit
Erasmus+ në Universitetit Lillebaelt, Danimarkë.
Ka qenë pjesë e një program të punës praktike në disa institucione në Danimarkë duke përfshire
edhe Komunën e Odense-s, Departamentin e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuar
dhe Qendrën e Kompetencës Tietgen.Ajo poashtu ka qenë e angazhuar si praktikante në
Komunën e Mitrovicës, Departamentin e Mirëqenjes Sociale për një kohë të caktuar.

Miss. Selmani has completed basic studies at the International Business College ofMitrovica
(IBCM) in the Public Administration program. She has been a beneficiary of the Erasmus+
exchange scholarship at University College of Lillebaelt (UCL), Denmark. She has been part of
an internship program at several institutions in Denmark, including the Municipality of Odense,
the Department of the Elderly and Disabled and the Tietgen Center of Competence. She has also
been engaged as an interner at the Municipality of Mitrovica, the Department of Social Welfare
for a certain time.


 

Referente për Programet:
Bachelor: Shkenca Shëndetësore Diagnostike/  Specializim Teknik Laboratori (BSc)
Master:     Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore Msc

Vlora Xhemajlaj

vlora.xhemajlaj@kolegji-heimerer.eu

Telefon: 00381 38 555 099

Mobil:  +37744 952 462/ +38649947343

Orari i punës:

E hënë – e shtune: 08:30 – 16:30 dhe 11:30 deri 19:30