PROREKTOR PËR HULUMTIME DHE CILËSI

PROREKTOR PËR HULUMTIME DHE CILËSI

 

 

 

TERMAT E REFERENCËS

PROREKTOR PËR HULUMTIME DHE CILËSI

ZYRA E CILËSISË

Misioni i Zyrës së Sigurimit të Cilësisë dhe Akreditimit (SCA) është për të ruajtur standardet më të larta të arsimit në mësimdhënie, mësim nxënie dhe avancimin e kurrikulave përmes vlerësimit të brendshëm institucional.

Fushat kryesore të përgjegjësisë së kësaj zyre janë:

 • Mbajtja e përgjegjësisë kryesore për sigurimin e cilësisë brenda institucionit;
 • Zbatimi i një qasjeje gjithëpërfshirëse të menaxhimit të cilësisë;
 • Vlerësimi i të gjitha aktiviteteve institucionale, duke përfshirë: kërkimin shkencor, mësimor dhe të mësuarit, shërbimin ndaj shoqërisë, dhe shërbimet mbështetëse;
 • Promovimi i vlerave të Institucionit besimit tek partnerët;
 • Hulumtimet në fushat e studimeve të ofruara nga Institucioni;
 • Hulumtimet për identifikimin e nevojave dhe kërkesave të tregut për fushat specifike studimore;
 • Koordinimi i hulumtimeve të grupeve hulumtuese të studentëve.

DETYRAT

Detyrat kryesore

Menaxhimi dhe zhvillimi i Zyrës për Cilësi dhe Hulumtime, në bashkëpunimin me departamentet e institucionit si edhe institucionete ndryshme brenda edhe jashtë vendit.

Detyrat specifike

 • Informimi i institucionit lidhur me trendët në sigurimin e cilësisë arsimore;
 • Informimi i institucionit lidhur me ndryshimet në kërkesat e akreditimit të Kosovës;
 • Sigurimi i respektimit të standardeve për gradat dhe diplomat, kualifikimet e dhëna nga institucioni;
 • Monitorimi i cilësisë së mësimdhënies dhe mbështetja e studentëve në kurset dhe programet studimore;
 • Krijimi i një vlerësimi të brendshëm të vazhdueshëm për pikat e forta dhe të dobëta të fushave të mësimdhënies dhe aktiviteteve të tjera akademike;
 • Krijimi i mekanizmave vlerësues të mësimdhënies;
 • Sigurimi i mësimdhënies cilësore nëpërmjet trajnimeve për mësimdhënie efektive që afekton në ngritjen e rezultateve të të nxënit;
 • Përfshirja e studentëve në vlerësimin e cilësisë;
 • Matja e nevojave dhe kërkesave të tregut të punës në raport me programet e ofruara;
 • Realizimi i evaluimit të brendshëm vjetor të programeve akademike;
 • Përgatitja për evaluimin e jashtëm të programeve akademike nga ana e Agjencisë të Akreditimit të Kosovës;
 • Kryerja e vlerësimeve të fizibilitetit për gradat dhe strukturat e moduleve të programeve akademike;
 • Zhvillimi i një plani afat-shkurtër dhe afat-mesëm për përmirësimin dhe përditësimin e metodave dhe instrumenteve vlerësuese me qëllim të ngritjes së cilësisë;
 • Promovimi i transparencës në vlerësim;
 • Nxitja e një ambienti të sjelljes etike dhe ndershmërisë akademike brenda institucionit si tërësi;
 • Ofrimi i mësimdhënies në modulet e fushës përkatëse.

Detyrat specifike

 • Hartimi i projekt propozimeve dhe aplikimi për financimin nga jashtë për projektet e hulumtimit dhe zhvillimit në fushat përkatëse të studimeve
 • Bashkëpunimi me institucionet e tjera të hulumtimit dhe zhvillimit të arsimit të lartë dhe agjencive përkatëse.

Detaje tjera

 • Kjo pozitë është pozitë me orar të plotë, me punë efektive prej 40 orësh javore.

KUALIFIKIMET

Kualifikimet kryesore

 • PhD ose Master në një nga shkencat shëndetësore ose shkencat sociale dhe të edukimit;
 • Së paku 1-3 vjet përvojë pune në një pozitë të ngjashme.

Kompetencat shtesë

 • Nivel akademik i gjuhës shqipe;
 • Nivel i kënaqshëm i gjuhës angleze;
 • Nivel i (të paktën) njohurive bazë të gjuhës gjermane;
 • Njohuri shumë të mira të punës në kompjuter;
 • Gatishmëri për aftësim të mëtutjeshëm, duke përfshirë pjesëmarrjen në trajnime dhe punëtori, që mendohen si të dobishme për ngritjen profesionale dhe mbështetjen e Institucionit – të gjitha këto në koordinim të ngushtë me Menaxhmenti.

DOKUMENTET E KËRKUARA PËR APLIKIM

Dokumentet bazë

 • Biografia në gjuhën shqipe;
 • Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar.

Dokumentet shtesë

 • Kopjet e diplomave edhe dokumenteve tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara;
 • Dëshmi për njohjen e gjuhën angleze;
 • Dëshmi për njohjen e gjuhëve të tjera të huaja;
 • Referencat nga punëdhënësit paraprak.

Konkursi mbetet i hapur nga data e publikimit e deri më 28 Janar 2018.

Aplikacionet dërgohet VETËM në adresën elektronike info@kolegji-heimerer.eu. Ju lutem specifikoni pozitën në të cilën aplikoni.

Procesi i përzgjedhjes menaxhohet nga DI Consulting.

Kolegji Heimerer ofron mjedis atraktiv  për punë arsimore edhe profesionale dhe është një vend ideal për personat që kërkojnë të aplikojnë  përvojën akademike edhe profesionale. Kolegji Heimerer aplikon të drejta të barabarta në punësim për të gjithë.