Pyetje të Shpeshta

ZYRA E DIPLOMAVE DHE VERIFIKIMEVE

PYETJET MË TË SHPESHTA

Duhet të verifikohet nëse ju keni përfunduar obligimet tuaja akademike (nëse keni përfunduar të gjitha provimet nga viti I dhe II edhe ju kane mbetur vetëm dy provime të pa përfunduara nga viti III për BSc dhe të gjitha provimet e përfunduara nga viti I, ju kane mbetur vetëm dy provime te pa përfunduara nga viti II për MSc  ) dhe keni plotësuar numrin e duhur të ECTS.

Duhet verifikuar nëse ju keni përfunduar të gjitha obligimet tuaja financiare ndaj institucionit.

Nëse keni pyetje lidhur me pikat e lartcekura, ju mund të kontaktoni Zyrën e shërbimit të studentëve duke dërguar një e-mail tek departamenti në të cilin jeni të regjistruar:

Infermieri dhe PPSH:                 larglinda.ademi@kolegji-heimerer.eu
Logopedi dhe Ergoterapi:          arta.bekaj@kolegji-heimerer.eu,
Laborator dhe Master:               floret.cej@kolegji-heimerer.eu

ose telefononin tonë “Shërbimi për studentë” në 044/952-462 dhe 049/947-343

(Hënë – Shtunë 09:00 – 19:00 pm).

Përveç kësaj, ju mund të kërkoni një takim me zyrën e “Shërbimit për studentë” duke dërguar një kërkesë në e-mail me të dhënat e juaja (emri, mbiemri, drejtimi, viti i regjistrimit, nr. i ID)

Çdo vit akademik Zyra e Diplomave dhe verifikimeve do të dërgoi një njoftim tek absolventët për rregullat dhe afatet kohore për diplomim për një vit.

Të gjithë studentët, duhet të paraqesin aplikimin e tyre për temë diplome përmes shërbimit të studentëve.

Sigurohuni që ju të paraqisni aplikimin tuaj deri në afatin zyrtar.

Pas aprovimit të temës së diplomës nga komisioni përkatës, personi zyrtar i zyrës së diplomave do të dërgoi një e-mail në të cilin tregon se ju keni përmbushur të gjitha kriteret nga rregullorja për diplomim dhe pranimin e temës së diplomës, së bashku me kontaktin e mentorit tuaj nga i cili do të njoftoheni për procedurat e punimit të temës së diplomës.

Janar:     15.01-30.01

Prill:       15.04-30.04

Qershor: 15.06-30.06

Shtator:  15.09-30.09

Mund të diplomoni në Prill BSc

Mund të diplomoni në Qershor-Korrik MSc

Mund të diplomoni në Qershor-Korrik BSc.

Mund të diplomoni në Shtator MSc

Mund të diplomoni në Shtator BSc.

Mund të diplomoni në Janar MSc.

Është e këshillueshme që paraprakisht të konsultoheni me mentorin që mendoni të    merrni.

Mentori juaj mund të jetë njeri nga mësimdhënësit e juaj, me të cilin duhet të konsultoheni paraprakisht për idenë e temës.

Mund të diplomoni në Janar BSc.

Mund të diplomoni në Prill MSc

Pas mbylljes se afatit për paraqitje dhe aprovimit të temës tuaj, ju do të merrni një e-mail nga zyra e diplomimit e cila konfirmon se tema të cilën ju e keni përzgjedhur është aprovuar.

Nëse ju nuk merrni një e-mail për aprovim brenda tre javëve nga data që ju keni paraqitur kërkesën tuaj, kontaktoni zyrën gjegjëse.

Një zyrtar i kësaj zyre do të shqyrtoi dosjen tuaj për të përcaktuar nëse ju jeni të kualifikuar.

Dokumentacioni juaj do të paraqitet (shkruhet) në mënyrën të cilën janë marrë nga aplikimi juaj.

Diploma juaj do të paraqes profilin tuaj të ngushtë të studimeve. Për shembull, në qoftë se ju jeni diplomuar në një program që është BSc i shkencave, atëherë diploma juaj do të përmbaj edhe fushën e ngushtë të studimit tuaj.

Diploma e Kolegjit Heimerer njihet kudo ne vendet e bashkimit europian dhe botë.

Pas diplomimit, diploma juaj do të jetë e gatshme brenda katër javëve.

Se paku tri ditë para se të bëhet mbrojtja finale e temës së diplomës. Duhet të sjellën katër kopje fizike në zyrën e diplomave të nënshkruara nga studenti.

Nëse ju nuk keni kaluar në kollokviumet e mbrojtjes së temës atëherë diplomimi juaj do të shtyhet për afatin e radhës ne bazë të udhëzimeve.

Diplomimi juaj shtyhet për afatin e radhës deri në përfundimin e provimeve.

Atëherë diplomimi juaj do të shtyhet për afatin e radhës dhe nëse plotësoni të gjitha kushtet do të diplomoni me grupin e radhës! Kërkesa juaj shtyhet për një afat tjetër, kurdo që ju të plotësoni kriteret për diplomim.

Dokumentacioni i mangët, mos përmbushja e kritereve (përfundimi i të gjitha provimeve dhe obligimeve financiare).

Ju do të merrni një e-mail që tregon se kemi nevojë për dokumente shtesë dhe se kërkesa juaj për temë të diplomës nuk do të procedohet deri ne plotësimin e dosjes tuaj, dhe do te caktohet një afat kohor per plotësim te dosjes nga zyra e diplomave.

Kjo ndodh vetëm nëse plotësimi i dosjes tuaj pritet të mbërrij së shpejti dhe koha do të lejoji procedimin e kërkesës tuaj.

Pas diplomimit, pas javës se dytë të marrjes se diplomës ju duhet të bëni një kërkesë paraprakisht përmes e-mail adresës tek Shërbimi i Studenteve përkatësisht referentes se programit tuaj për tërheqjen e dokumenteve tuaja.

Atëherë ju nuk duhet të tërhiqni diplomën, por në rast se ju keni tërhequr diplomën atëherë ju duhet të shpallni diplomën paraprake të pavlefshme në një nga gazetat ditore dhe të njoftoni institucionin, pastaj të sjellni dëshminë e lajmërimit në njërën nga gazetat ditore, më pastaj ju do të pajiseni me diplomën e përmirësuar (e cila në anën e djathtë do të ketë të shkruar DUPLIKAT) së bashku me diplomat e radhës te të diplomuarve.

Ju mund të merrni çdo shërbim administrativ nga kolegji pas diplomimit.

Për shërbimet e caktuara janë të caktuara tarifat per secilin shërbim që kërkoni (kontakto shërbimin e studentëve).

Certifikata e diplomës, formulari nr. 2 (formular i punuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë), dhe Shtojca e Diplomës (pas kërkesës paraprake përmes e-mail-it tek zyra e diplomave)

Janar Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë: 15 Shtator –  30 Shtator
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Tetor
Kollokfiumi i parë 05 Nëntor
Kollokfiumi i dytë 30 Djetor
Kollokfiumi i tretë 28 Shkurt

 

Prill Afati i fundit për paraqitje të kërkeses për temë: 15 Janar – 30 Janar
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Shkurt
Kollokfiumi i parë 05 Mars
Kollokfiumi i  dytë 28 Mars
Kollokfiumi i  tretë 30 Prill

 

Qershor – Korrik Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë:15 Prill – 30 Prill
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Maj
Kollokfiumi i parë 05 Qershor
Kollokfiumi i  dytë 30 Qershor
Kollokfiumi i  tretë 15 Korrik

 

Dhjetor Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Qershor  – 30 Qershor
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Qershor
Kollokfiumi i parë 05 Shtator
Kollokfiumi i  dytë 30 Shtator
Kollokfiumi i  tretë 15 Tetor
Prill Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Shtator –  30 Shtator
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Tetor
Kollokfiumi 30 Dhjetor
Mbrojtja 28 Shkurt

 

Qershor Korrik Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Janar – 30 Janar
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Shkurt
Kollokfiumi 30 Prill
Mbrojtja 30 Qershor-15 Korrik

 

Tetor Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës:15 Prill – 30 Prill
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Maj
Kollokfiumi 30 Korrik
Mbrojtja 15 Tetor

 

Janar Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Qershor  – 30 Qershor
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Korrik
Kollokfiumi 30 Shtator
Mbrojtja 15 Janar