Dekanati Master

go to link Bujar Gallopeni, PhD. Cand.

Dekan i Programit Master në Menaxhimin e Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Kontakti: bujar.gallopeni@kolegji-heimerer.eu
Kandidat për doktoraturë në shkencat e sjelljës në Universitetin Sheffield në Mbretëinë e
Bashkuar.
Studimet master I ka përfunduar në Universitetin e Maastricht-it, Holandë në fushën e punës dhe
organizimit. Ai ka përvoje të gjërë pune në institucionet e arsimit të lartë, si dhe në sektorët
qeveritarë dhe joqeveritarë duke perfshirë përvojën që është arritur duke punuar për pesë vjet në
cilësinë e titullit të Zyrës së Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë . Kjo përvojë përfshin zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe strategjisë,
krijimin e bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh midis vendeve dhe institucioneve,
promovimin e programeve ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit, pjesëmarrjen në iniciativat
ndërkombëtare dhe rajonale, kordinator kombëtar i Programit të Kërkimit dhe Inovacionit
Horizon 2020.
Përvoja e tij zgjerohet edhe tek projektet dhe programet e mobilitetit (Erasmus Mundus,
CEEPUS) nga agjencitë ndërkombëtare (USAID, UNICEF, ILO, DANIDA), si dhe iniciativa të
tjera me institucionet e arsimit të lartë, agjencitë qeveritare dhe sektorin privat.
Aktualisht, Z.Gallopeni është edhe ligjërues I moduleve të ndryshme në shkencën e sjelljes (në
fushat e organizimit dhe psikologjis ëzhvillimore, dhe module të tjera të ngjashme).

PhD cand in behavior sciences at the University of Sheffield, UK. He has finished his master
studies at the University of Maastricht, in the field of work and organization.
He has an extensive work experience in higher education institutions, as well as in both
governmental and non-governmental sectors including the experience achieved via working for
five years in the capacity of heading the International Cooperation Office in the Ministry of
Education, Science and Technology. This experience involved legislation and strategy
development and implementation, establishment of bilateral and multilateral cooperation
between countries and institutions, promotion of international education and research programs,

participation in international and regional initiatives, etc;National Coordinator of Horizon 2020
Research and Innovation Program
His experience aligns also in projects development, management and coordination of TEMPUS
projects, mobility programs (Erasmus Mundus, CEEPUS) projects from international agencies
(USAID, UNICEF, ILO, DANIDA), as well as other initiatives with higher education
institutions, governmental agencies and private sector;
Mr.Gallopeni is currently engaged also as a lecturer of various modules in behavioral science (in
the domains of organization and development psychology, and other related modules)


MSc. PhD Cand.Vjosa Hajrullahu

Asistente Akademike/ Organizative

Kontakti: vjosa.hajrullahu@kolegji-heimerer.euVjosa Hajrullahu është candidate për doktoraturë në Universitetin e Sakarja-së, Instituti I
shkencave sociale, fakulteti I menaxhmentit, dega Organizim dhe Udheheqje.Po ashtu, edhe
studimet master I ka të përfunduara në këtë lëmi në po të njejtin universitet. Studimet themelore I
ka të përfunduara në Universitetin e Marmarasë, fakulteti I Komunikimit, dega marrëdhënje me
public dhe marketing. Znj. Hajrullahu është e qertifikuar nga Universiteti I Ankarasë si njohëse
profesionale e gjuhës turke.
Ajo është përfituese e disa bursave si ajo e Ambasadës Turke për shkollim në Turqi si dhe
programit Erasmus+ të shkëmbimit në Universitetin e Veronës, Itali. Ka qene e angazhuar si
asistente per 3 vjet rresht ne Universitetin e Sakaryas. Fusha e studimeve te Znj. Hajrullahu
përfshin kryesisht komunikimin, menagjimin, sjelljet organizative dhe psikologjin organizative.
Vjosa Hajrullahu is PhD candidate at Sakarya University, Institute of Social Sciences, Faculty of
Management, in the field of Organization and Leadership. Also, she has finished her master
studies in the same field at the same university. She has completed her basic studies at the
University of Marmara, Faculty of Communication, Public Relations and Marketing Department.
Mrs. Hajrullahu is certified by Ankara University as a Professional Speech of Turkish Language.
She is also a recipient of several scholarships such as the Turkish Embassy for Education in
Turkey and the Erasmus + exchange program at the University of Verona, Italy.

Mrs. Hajrullahu’s field of studies includes communication, organizational behaviors,
organizational psychology, and so on.


BSc. Erza Selmani

Projekte dhe hulumtime

Kontakti: erza.selmani@kolegji-heimerer.eu

Znjsh. Selmani ka përfunduar studimet bazike në Kolegjin Internacional të Biznesit në Mitrovicë
(IBCM) në programin Administratë Publike.Është përfituese e burses së programit te shkëmbimit
Erasmus+ në Universitetit Lillebaelt, Danimarkë.
Ka qenë pjesë e një program të punës praktike në disa institucione në Danimarkë duke përfshire
edhe Komunën e Odense-s, Departamentin e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuar
dhe Qendrën e Kompetencës Tietgen.Ajo poashtu ka qenë e angazhuar si praktikante në
Komunën e Mitrovicës, Departamentin e Mirëqenjes Sociale për një kohë të caktuar.

Miss. Selmani has completed basic studies at the International Business College ofMitrovica
(IBCM) in the Public Administration program. She has been a beneficiary of the Erasmus+
exchange scholarship at University College of Lillebaelt (UCL), Denmark. She has been part of
an internship program at several institutions in Denmark, including the Municipality of Odense,
the Department of the Elderly and Disabled and the Tietgen Center of Competence. She has also
been engaged as an interner at the Municipality of Mitrovica, the Department of Social Welfare
for a certain time.


 

Referente për Programet:
Bachelor: Shkenca Shëndetësore Diagnostike/  Specializim Teknik Laboratori (BSc)
Master:     Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore Msc

Vlora Xhemajlaj

vlora.xhemajlaj@kolegji-heimerer.eu

Telefon: 00381 38 555 099

Mobil:  +37744 952 462/ +38649947343

Orari i punës:

E hënë – e shtune: 08:30 – 16:30 dhe 11:30 deri 19:30